2023 Stage Agenda


10:00
Forum
10:00-12:10 InnoVEX Pi Stage
13:30
Ceremony
13:30-14:00 InnoVEX Center Stage
13:30
Forum
13:30-17:30 InnoVEX Pi Stage
15:00
Forum
15:00-17:30 InnoVEX Center Stage
13:30
Ceremony
13:30-14:00 InnoVEX Center Stage
15:00
Forum
15:00-17:30 InnoVEX Center Stage
10:00
Forum
10:00-12:10 InnoVEX Pi Stage
13:30
Forum
13:30-17:30 InnoVEX Pi Stage

10:00
10:00
13:00
14:00
15:30
Demo Pitch
15:30-17:30 InnoVEX Pi Stage
10:00
13:00
15:30
Demo Pitch
15:30-17:30 InnoVEX Pi Stage

10:00
Demo Pitch
10:00-11:00 InnoVEX Pi Stage
10:00
Forum
10:00-12:00 InnoVEX Center Stage
11:00
Demo Pitch
11:00-12:00 InnoVEX Pi Stage
13:00
Forum
13:00-15:00 InnoVEX Center Stage
13:30
Demo Pitch
13:30-14:30 InnoVEX Pi Stage
14:30
Demo Pitch
14:30-15:30 InnoVEX Pi Stage
15:30
Demo Pitch
15:30-16:30 InnoVEX Pi Stage
15:30
Forum
15:30-17:30 InnoVEX Center Stage
16:30
Demo Pitch
16:30-17:30 InnoVEX Pi Stage
10:00
Forum
10:00-12:00 InnoVEX Center Stage
13:00
Forum
13:00-15:00 InnoVEX Center Stage
15:30
Forum
15:30-17:30 InnoVEX Center Stage
10:00
Demo Pitch
10:00-11:00 InnoVEX Pi Stage
11:00
Demo Pitch
11:00-12:00 InnoVEX Pi Stage
13:30
Demo Pitch
13:30-14:30 InnoVEX Pi Stage
14:30
Demo Pitch
14:30-15:30 InnoVEX Pi Stage
15:30
Demo Pitch
15:30-16:30 InnoVEX Pi Stage
16:30
Demo Pitch
16:30-17:30 InnoVEX Pi Stage

10:00
Forum
10:00-12:00 InnoVEX Center Stage
13:00
Pitch Contest
13:00-15:10 InnoVEX Pi Stage
13:00
Forum
13:00-14:30 InnoVEX Center Stage
16:00
Ceremony
16:00-17:00 InnoVEX Center Stage
10:00
Forum
10:00-12:00 InnoVEX Center Stage
13:00
Forum
13:00-14:30 InnoVEX Center Stage
16:00
Ceremony
16:00-17:00 InnoVEX Center Stage
13:00
Pitch Contest
13:00-15:10 InnoVEX Pi Stage